Česká literatura

Počátky české literatury Období národního obrození Předválečná, meziválečná a poválečná literatura Literatura po roce 1989 Autor o stránkách

Kvízy

Články

Jan Hus

(asi 1370 — 1415)

Jan Hus

Asi nejznámější český náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, římskokatolický kněz, reformátor a kazatel se narodil někdy okolo roku 1370 v Husinci. Přesné datum narození není známo.
Vystudoval teologii a získal titul mistra svobodných umění. Od roku 1398 vyučoval na pražské univerzitě a v letech 1409–1410 byl jejím rektorem. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Katolická církev ho označila za kacíře. Byl poslán do Kostnice, aby se obhájil. Bezpečnou cestu mu měl zajistit glejt od tehdejšího krále a císaře Zikmunda Lucemburského. Jeho promluvy prakticky nikdo nebral v potaz. Byl vydán světské moci k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení.
Svá díla určená představitelům církve psal latinsky. Mezi ta nejznámější patří spis O církvi (1413). Největší úspěch však měla díla určená pro široké publikum, které psal česky. Díla vznikala ve vyhnanství na Kozím Hrádku a Krakovci - Knížky o svatokupectví (1413), Postila (1413), Výklad viery (1913). Knihy o svatokupectví byly snad v tehdejší době nejútočnějším Husovým spisem. Ostře napadaly prodej odpůstků či placení za církevní obřady.
Postila patřila patrně k nejrozšířenějším a nejčtenějším Husovým dílem. Toto literární "kázání" bylo novým literárním druhem a používalo se až do doby národního obrození.
Do posledního okamžiku svého života posílal svým stoupencům dopisy, v nich jim radil a nabádal je, ale také se obhajoval z nařčení. Protože odmítl odvolat své "bludy" byl 6. července 1415 v Kostnici upálen. Jeho popel byl vysypán do řeky Rýn, aby ho někdo nemohl pohřbít.
V roce 1999 prohlásil papež Jan Pavel II., že lituje kruté smrti Jana Husa a uznal ho jako reformátora církve. V den jeho upálení slavíme státní svátek.